San Diego Botanic Garden - April 2013 - frankbaiamonte